گزارش کارآموزی رشته فیزیک

یکی از دغدغه های اساسی دانشجویان علوم پایه،عدم وجود شغل متناسب با رشته تحصیلی آنهاست.در این مقاله برآن شدیم تا با ارائه گزارشی از دوره های کار آموزی دانشجویان فیزیک همین دانشکده ، راه کاری برای حل این مشکل ارائه دهیم.
یکی از دروس اختصاصی انتخابی که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته ی فیزیک ارائه می شود دوره ی کارآموزی است. این دوره دو واحد است وبرای اخذ آن دانشجو باید حداقل100واحد راگذرانده باشد.
باتوجه به این که رشته فیزیک جزء رشته های تئوری محسوب می شود اکثر دانشجویان ارتباط این رشته رابازمینه های شغلی مرتبط با آن نمی دانند لذا ارائه ی درس هایی باعنوان کارآموزی ضرورت بسیاردارد.این مقاله سعی دارد گزارش مختصری ازدوره های کارآموزی که بچه ها درچندسال اخیر گذرانده اند ارائه دهد به امید آن که مثمر ثمرباشد.
1-بیمارستان عسگریه
آدرس:خیابان سروش‚چهارراه عسگریه
هدف ازانتخاب این مکان‚آشنایی بافیزیک دستگاه های پزشکی و درک رابطه ی میان فیزیک ورشته ی پزشکی است که منجر به گسترش علم فیزیک پزشکی می شود.
کارهای انجام شده دردوره ی کارآموزی توسط دانشجو:
آشنایی باساختارونحوه ی استفاده از دستگاه های سنجش تراکمی استخوان‚عکس برداری رادیولوژی‚عکس برداری OPGکه از استخوان های فک ودندان عکس برداری می کند‚ماموگرافی وCTاسکن
2-اداره ی کل استاندارداستان اصفهان
آدرس:15کیلومتری جاده اصفهان-شیراز‚ورودی شهر بهارستان
این اداره باهدف تدوین استاندارد ملی دربخش های کشاورزی‚صنعت‚معدن‚موادغذایی و..شکل گرفته ووظیفه دارد حداقل یک بار درماه ازخط تولید کارخانه ها نمونه برداری کند تامیزان تطابق آن ها با استاندارد تعیین شده رابررسی نماید.
کارهای انجام شده دردوره ی کارآموزی توسط دانشجو:
دانشجو دراین مرکز دربخش صنابع فلزی-مصالح ساختمانی ولوله وپلیمر به فعالیت پرداخته.لازم به ذکر است این بخش ازاداره نیروهایش را ازفارغ التحصیلان رشته های مهندسی مواد‚برق‚مکانیک وفیزیک انتخاب می کند. دانشجو دراین دوره به انجام آزمایش هایی جهت تعیین استاندارد وسایلی چون دیگ زودپز‚غذاساز‚سبزی خردکن‚اتصالات شیرهای آبی‚عیارسنجی طلا و.. مسلط شد.
3-پژوهشکده الکترواپتیک ولیزر
آدرس:خیابان کاوه-خیابان فلاطوری
شرکت صنایع الکترواپتیک یکی ازشرکت های وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) می باشد.ازآن جا که این شرکت نظامی بوده بسیاری از فعالیت های آن دارای طیقه بندی ومحرمانه بوده واز اطلاع عموم خارج می باشد.بااین حال به نظرمی رسد که این شرکت درزمینه های متنوع مانند تولید شیشه های خاص‚مونیتورهای پزشکی علایم حیاتی‚ساخت دوربین های نظامی وعینک و..فعالیت می نماید.
کارهای انجام شده دردوره ی کارآموزی توسط دانشجو:
آشنایی بابرخی ابزارهای نرم افزارessential macleod مانندvstach‚ color‚ Runsheetو..برای آنکه عمل لایه نشانی‚متناسب بانوع وکاربرد قطعه‚درحد مطلوب وکم هزینه ترصورت گیرد ازاین نرم افزار طراحی وشبیه سازی لایه های نازک استفاده می شود.برای مثال درساخت عینک اگربخواهیم عبور نور مرئی وبازتاب فرابنفش بیشینه شود ازاین نرم افزار استفاده می شود.
4-مرکزآموزش نجوم ادیب
آدرس:اصفهان‚خیابان سعادت آباد‚جنب ورزشگاه امین
این مرکز ازطرف شهرداری با اهداف الف)پرکردن اوقات فراغت شهروندان ازطرق برگزاری نمایشگاه های دائمی وموقت‚برنامه های رصدی‚برگزاری مسابقات وسمینارهای عمومی و.. ب)شکوفاسازی استعدادهای کودکان ونوجوانان وگروه های مختلف سنی از طرق برگزاری کلاس های آموزشی‚تشکیل هسته های علمی پژوهشی‚تجهیز مرکز به ابزارهای مورد نیازو.. تأسیس شده است.
کارهای انجام شده در دوره ی کارآموزی توسط دانشجو:
آشنایی بامفاهیم مربوط بهCcD وکارکردن باآن‚کارکردن با تلسکوپ 4 اینچی tallو6 اینچیsky watcher‚فراگیری روش کاربا اسطرلاب و ذات الحق و مطالعه ی سیرتاریخی آن ها‚مسئول غرفه ی نجوم درقرآن درنمایشگاه بین المللی قرآن واقع در پل شهرستان‚مسئول بخش کافه نجوم و..
5-پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته
آدرس: دانشگاه صنعتی اصفهان‚پژوهشکده نانو فناوری ومواد پیشرفته
این پژوهشکده با اهدافی چون ایجاد بستر مناسب جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی‚ تلاش در جهت تولید علم و انتشار مقالات علمی‚تدوین نقشه جامع نانو فناوری استان‚برگزاری همایش های ملی وبین المللیو...تأسیس شده است.
کارهای انجام شده در دوره ی  کارآموزی توسط دانشجو:
در این دوره دانشجو به تولید نانو ذرات نقره پرداخته بود. احیای این نانو ذرات از نقره نیترات با روش فتوسنتز ازطریق گیاهانpoa bul bosaوا glausiumانجام شد.هم چنبن آزمایشاتی چون آنتی باکتریال‚uvو.. برروی این نانو ذرات انجام شد تا ویژگی های آن را به دست آورند.

منوی اصلی

Article | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی