اعضاء

محسن صادقپور جزی

سردبیر نشریه،عضو هیئت تحریریه
 
پست الکترونیک: mohseng2188@gmail.com

میلاد ایزدی

مدیرمسئول نشریه و عضو هیئت اجرایی
 
پسست الکترونیک:

پریسا هاشمی

عضو هیئت تحریریه
 
پست الکترونیک:Hashemi.parisaa@gmail.com

نسترن انصاری

عضو هیئت تحریریه و هیئت اجرایی
 
پست الکترونیک: naphyansari2015@gmail.com

 
 
 

امیر فرهنگ خجسته

عضو هیئت تحریریه
 
پست الکترونیک:

خانم باقریان

عضو هیئت تحریریه
 
پست الکترونیک:hajarbagherian98@gmail.com

خانم علینقیان

عضو هیئت تحریریه

پویا قنبری

عضو هیئت تحریریه

مائده طاهری

عضو هیئت اجرایی

منوی اصلی

by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی