سلول های بیولوژیکی و مدار الکتریکی

سلولهای بیولوژیکی در مدارهای الکتریکی سلولهای فعالی هستند و همچنین با تولید نور میتوانند برای ولتاژ آسان به مطالعات آریتمی قلبی و زیستی محاسباتی منجر شوند.
ضربان قلب انسان توسط پالس های الکتریکی که از طریق بافت قلب انتشار شده و باعث انقباض عضله ی ریتمیک تولید شده میشود تولید شده است.
سیگنالهای الکتریکی منجر به نامنظم شدن ضربان قلب بطور بالقوه کشنده به نام اریتمی میشود.
محققان میگویند :"این بافتها میتوانند برای درک و پیش بینی رفتار سلولهای قلبی بویژه آریتمی میشود."
کوهن میگوید:"در واقعیت هنگامی که شما قدم میزنی بافت قلبی به اندازه ی کافی سریع شده و شروع به پرش و ضربه کرده و در نهایت آریتمی میشود."این حالت پیش زمینه ای برای مرگ ناگهانی قلبی است.بعضی از داروها نیز دارای عوارض خطرناک آریتمی هستند.
منبع:http://physics.aps.org/articles/v9/75
ترجمه: خانم باقریان

منوی اصلی

News | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی